Kapitalist-Emperyalist düzene Kuran-ı Kerimin açtığı savaş...
Emperyalizm ve İnsan emeğinin kutsallığı meselesine inançsal bir yaklaşım...
Kapitalizme,Emperyalizme karşı en büyük savaşı Kuran açmıştır...İnsan emeğinin sömürülmesi,emek harcamadan yemek yeme,kendi menfaatini kollayıp insan yığınlarını açlığa,yoksulluğa terk etme gibi sülükçe,canice faliyetlere Kuran 1400 yıl önce karşı çıkmıştır.Üstelik Kuran karşı çıkmakla kalmamış ağır yaptırımlar uygulamıştır...


Kapitalist-Emperyalist düzenin en önemli gelir kaynağı: FAİZ'DİR....


Faiz yoluyla 1 lirası olanın 5 lirası,5 lirası olanın 15 lirası olur.Üstelik hiç emek harcamadan.Başkalarının emeğinin üzerinden para kazanma sistemidir faiz...


M.Ö 5. ve 6. yüzyılda yaşamış ''Lao Tzu'' adlı Çinli Bilge (Kelime manası ''Yaşlı Usta'' demektir) tarafından ortaya konan ''TAOİZM''felsefesinin doğduğu yıllarda Çin halkı üst sınıf beyler tarafından sömürülüyor,pirinç tarlalarında ağır koşullarda çalıştırılıyor,faizle borç batağına sürükleniyordu...Daha sonra ''Han Hanedanlığı(M.Ö 202-MS 220)''zamanında M.Ö 184 yılında ezilen,yoksul halk bir volkan gibi patladı fakat bu devrim hareketi 9 ayda bastırıldı.


''SARI TÜRBANLILAR''olarak adlandırılan bu Devrim hareketi ''Mavi Göğün'' sembol olarak kabul edildiği Han Hanedanlığına bir tepki olarak Taoizm'i temsil eden ''Sarı'' rengi devrim sembolü olarak kullandılar..


Bu isyan bozuk emperyalist düzene,faizci kan emicilere bir baş kaldırıydı ancak güçlü bir başkaldırı olmadığından ve sistemli kuralcılığı olmadığından (Taois felsefe kurala karşıdır zaten)başarılı olamadı...


Tao'dan çok önce yaşamış Musa Peygamber zamanında da faiz yasaktı ve sömürücülük yasaklanmıştı.Fakat Babillilerin tevratı ve ahit sandığını alıp Babile götürmesinden sonra Kutsal Kitapları kaybolan ve yüzyıllar boyunca net bir derleme yapamayan Yahudiler zamanla Musa'nın getirmiş olduğu kuralların dışında bir takım kurallar benimsediler ve Faiz'in kendilerine helal başkalarına haram olduğunu ileri sürdüler...Bu inanışa göre Yahudi kendi ırkından olandan faiz alamıyordu fakat başka ırktan insanlardan faiz almasında hiçbir beis yoktu.Üstelik hahamlarının milli folklorlarına uygun olarak kaleme aldıkları kitaplarıda bunu teşvik ediyordu...


Tarih pusulasının ibresinin Miladın başına çekelim ve İsa Peygamberi görelim...İsa Peygamber tarihçilerin anlattılarına göre 3 yıllık gibi kısa bir sürede Peygamberlik faliyetlerini yürütmüştür.Yahudi Ferisilerin(Ferisilik dindar bir Yahudi Mezhebidir)faizci ve sömürücü yaklaşımlarına şiddetle karşı çıkmış,onların dini dünya menfatlerine alet ederek rant devşirmelerine karşı çıkmış hatta onların havralarda kurdukları mezatlarını başlarına yıkmıştır...İsa Peygamber göğe kaldırıldıktan sonra Romalıların baskıları sonucu gerçek İncil bir türlü çoğaltılıp korunamadı.Hristiyanlar köşe bucak kaçıp saklanıyorlardı çünkü yakalandıklarında Putperest Romalılar tarafından işkence edilip öldürülüyorlardı.İsa'dan çok sonra Hristiyanlar İncili kaleme almaya başladılar ancak bu seferde çeşitli eksikler ve yanlışlıklar baş gösterdi.Birinin yazdığı İncil ile diğerininki uyuşmuyordu..Sonuç itibariyle İnciller yazıldı ve 4.asırda kanonize edildi.(Kabul gördü) Ancak bu problemli İnciller İsa hakkında söylemediği şeyleri söylüyordu.Bu Muharref İncillere göre İsa,faizciliği ve emek sömürüsünü teşvik ediyordu...Sekteye uğratılan bir mücadele vardı...İsa'nın savaş açtığı faiz lobisine tahrifçi hristiyanlar rahat bir nefes aldırmıştı...


Ve son olarak Takvim yapraklarını İsa'dan 6 asır sonrasına yırtalım..Karşımıza Mekkenin ilkel ve Putperest toplumunu Medeni ve ahlaki prensiplere bağlı modern bir topluma dönüştüren Muhammed Peygamber çıkıyor....


Muhammed Peygamber döneminde Mekkeliler hem Puta tapıyor hem masum insanları öldürüyor hemde onların mallarını gaspedip sömürüyordu.Kölelik ise yaygın bir gelenekti...İşte böylesine kokuşmuş bir ortamda Allahın Peygamberi Hz Muhammed onlara Faizciliğin ,emek hırsızlığının yasaklandığını buna asla müsade edilmeyeceğini bildiriyordu.Üstelik Hz Muhammedin Allahtan aldığı Yüce Kitap Kuran faizciliği,emek sömürüsünü yasaklamakla kalmıyor oldukça ağır yaptırımlarla da insanları uyarıyordu..


Kuran-ı Kerim işte bu ayetlerle Faizciliğe,emek sömürüsüne,emperyalist düzene karşı çıkıyor ve savaş açıyordu:275. Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım-satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar.

276. Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.

278. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin.

279. Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resûlü tarafından (faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.
BAKARA SURESİ

130.Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.ALİ İMRAN SURESİ 161.Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helâl kılınan temiz şeyleri haram kıldık. Onlardan kâfir olanlara can yakıcı bir azap hazırladık.

ALİ İMRAN SURESİ


39.İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz faiz, Allah yanında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onlar, malları kat kat artmış olanlardır.
RUM SURESİ
Facebook'ta Paylaş